De Kim Hekwerk

Algemene Voorwaarde

 

2024

Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van “De Kim Hekwerk” en vormen integraal onderdeel van elke overeenkomst tussen “De Kim Hekwerk” en de opdrachtgever.

Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes van “De Kim Hekwerk” zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte van “De Kim Hekwerk” schriftelijk aanvaardt of mondeling akkoord gaat met de aangeboden voorwaarden.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen “De Kim Hekwerk” en de opdrachtgever.

Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.3 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Levering en Montage

4.1 De levertijd wordt in onderling overleg vastgesteld en wordt naar beste kunnen nagekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

4.2 Het risico van de geleverde materialen gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

4.3 Montage en installatie van hekwerken worden uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften. Eventuele schade aan de locatie van montage dient door de opdrachtgever te worden hersteld.

Eigendomsvoorbehoud

5.1 Geleverde goederen blijven eigendom van “De Kim Hekwerk” totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Garantie

6.1 “De Kim Hekwerk” staat in voor de kwaliteit van geleverde goederen en verrichte diensten en biedt een garantieperiode conform de geldende wettelijke bepalingen. 6.2 Garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid of externe factoren.

Aansprakelijkheid

7.1 “De Kim Hekwerk” is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of na montage en installatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van “De Kim Hekwerk.” 7.2 “De Kim Hekwerk” is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Klachten

8.1 Klachten met betrekking tot geleverde goederen of diensten dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld aan “De Kim Hekwerk.”

8.2 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen “De Kim Hekwerk” en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen “De Kim Hekwerk” en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar “De Kim Hekwerk” is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28089168 en zijn tevens te raadplegen op de website van “De Kim Hekwerk.” Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en andere taalversies van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.